บทความ

การโค้ชชิ่ง (Coaching) คืออะไร?...ทำไมต้องโค้ชชิ่ง?

 

พฤติกรรมของพนักงานมีผลต่อยอดการขาย หรือการเติมโตของบริษัทเป็นอย่างมาก ทำให้บริษัทต่างๆเริ่มหันมาให้ความสนใจกับการ โค้ชชิ่ง (Coaching) ให้กับบุคลากรมากขึ้นในทุกๆระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้กับบุคลากร ทั้งนี้เพราะการโค้ชชิ่ง (Coaching) ไม่ใช่แค่การส่งไปอบรมให้ความรู้กับบุคลากรธรรมดาเท่านั้น แต่การโค้ชชิ่งCoaching) เป็นมากกว่าการอบรมให้ความรู้

 

นั่นคือ "การโค้ชชิ่ง (Coaching) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างของคนให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการทำงาน รวมทั้งการปรับทัศนคติ วิธีการคิดด้วย โดยมากการโค้ชชิ่งมักจะเริ่มต้นจากเข้าใจธรรมชาติของคนแต่ละคนก่อนว่า มีธรรมชาติพฤติกรรมเป็นอย่างไรโดยเริ่มจากวิธีการคิด ทัศนคติของคนๆนั้น 

เพราะวิธีการคิดและทัศนคติตัวกระตุ้นให้คนๆนั้นแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างที่เห็น

ซึ่งกระบวนการในการปรับวิธีคิด ทัศนคตินี้เอง เป็นหัวใจหลักของการโค้ชชิ่งคือการทำให้คนตระหนักรู้ และมองเห็นตัวเอง และเข้าใจตัวเองจนรู้สึกอยากทีจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น

 

ในแง่ขององค์กรธุรกิจ การจัดให้มีการโค้ชชิ่ง(Coaching) กับพนักงาน เหตุผลหลักๆก็เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการทำงานนั่นเอง จะเห็นได้ว่า องค์กรใหญ่มักจะมีการจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานอยู่บ่อยๆ บางองค์กรก็มักจะส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในสถาบันที่ให้การอบรมโดยเฉพาะทุกๆปี

Able Choaching...สร้างแรงบันดาลใจอย่างได้ผล.แห่งเดียวในประเทศไทยที่โค้ชชิ่งบนพื้นฐานงานวิจัยระดับโลก ที่ทดลองมาแล้วกว่า 4,000 ..โค้ชชิ่ง / ฝึกอบรมโดย อ.วรวิศุทธ์ นักโค้ชชิ่ง / ฝึกอบรม ให้กับองค์กรต่างมามากกว่า 15 ปี

 

//**การันตีด้วยผลงานการฝึกอบรมให้กับบริษัทต่างๆมากมาย ดูผลงานเราได้ที่**//

ความหมายของการฝึกอบรม

ปัจจุบันในองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชน ได้นำกระบวนการ การฝึกอบรม มาใช้กันในองค์กรอย่างแพร่หลาย เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางเทคโนโลยี ทาง เศรษฐกิจ สังคม ทำให้องค์กรต้องพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะ ความชำนาญ ความรู้ให้กับบุคคลากรในองค์กร ซึ่งท้ายที่สุดจะช่วยเพิ่มผลผลิต ประสิทธิภาพ และ ผลการดำเนินการขององค์กรและการพัฒนา เติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

 

การฝึกอบรม ถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญมาก เพราะเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

นั่นคือการฝึกอบรมที่ดีจะต้องสามารถทำให้บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่เกิดประโยชน์ต่อบุคคล และองค์กร ทั้งด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความคิด การ วิเคราะห์และการตัดสินใจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดี

ดังนั้นเราจะเห็นว่า องค์กรต่างๆมักจะมีการฝึกอบรมบุคคลากรเป็นระยะๆ ทั้งการฝึกอบรมภายในองค์กรเอง ที่ใช้บุคคลากรภายในองค์กรในการอบรม หรือจ้างวิทยากรภายนอก มาทำการฝึกอบรม และอีกวิธีการหนึ่งของการฝึกอรรมที่มักใช้กันก็คือ การส่งบุคคลากรไปฝึกอบรมยังสบาบันฝึกรบรมที่มีชื่อเสียง

 

ที่ Able Coaching เรามีคอร์สฝึกอบรมที่หลากหลาย เพื่อการพัฒนาบุคคลากรของคุณได้อย่างมืออาชีพ คอร์สฝึกอบรม Able Coaching

 

บทความโดย : seoturborank.com

Visitors: 28,907